Sepedi Grade 11 Free Study Guide pdf Download

Sepedi Grade 11 Free Study Guide pdf Download

Sepedi Grade 11 Free Study Guide pdf Download 960 640 @Career Times Manager

Sepedi Grade 11 Free Study Guide pdf Download:Ka pukutlhahla ye o tlilo go ba le mabokgoni a go theeletša mabakeng a go fapana, wa kgona le go bolela dikgopolo tša gago moo go hlokegago, wa ngangišana le go boledišana le ba bangwe. Mola o kgona gape le go šomiša polelo ka bokgwari ge o ngwala ditšweletšwa tša go ngwalwa. Bokgoni bja go tlhatholla ditšweletšwa tša go bonwa e ya goba karolo ya mabokgoni ao o tla bago nao ge o šomiša pukutlhahla ye. Ge e le dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo yona, ga re sa bolela e tlile go ba ntepa le lešago le mabokgoni a mangwe a go ithuta.

Sepedi Grade 11 Free Study Guide pdf Download